TrafOnline

Regulaminy

Regulaminy

Regulamin Totalizatora wyścigów konnych

Regulamin strony Traf

2. Regulamin Serwisu TRAF

1. Definicje

1.1. TRAF – serwis internetowy działający pod adresem www.trafonline.pl

1.2. Traf – Zakłady Wzajemne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000358998, NIP 113-280-51-90, REGON: 142435268.

1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie TRAF

2. Warunki korzystania z serwisu TRAF

2.1. Rejestracja w TRAF, jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.2. Użytkownikiem TRAF może być pełnoletnia osoba fizyczna.

2.3. Rejestracji w serwisie TRAF dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres mailowy

2.4. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Traf- Zakłady Wzajemne sp. z o.o w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej przez Traf- Zakłady Wzajemne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358998, posiadającą NIP 113-280-51-90, o kapitale zakładowym w wysokości 4.551.000,00 zł.

2.5. Użytkownik może korzystać z serwisu TRAF za pośrednictwem urządzeń komunikujących się
z Internetem (komputer, telefon, tablet) wyłącznie przez stosowną przeglądarkę. TRAF zastrzega możliwość blokowania wybranych przeglądarek internetowych.

2.6. Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu TRAF w celu identyfikacji żądania wyświetlenia strony. Cookies nie zawierają danych osobowych.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych jest Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, 03-728 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@totalizator.pl.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach obsługi newslettera oraz w celach marketingowych produktów własnych. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

3.3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, a po tym okresie przez czas umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.

3.5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

3.6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoba, której dane dotyczą posiada prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres iod@totalizator.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

3.7. W trakcie logowania do serwisu TRAF zbierane są automatycznie dane Użytkownika dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, informacji o przeglądarce Użytkownika, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu TRAF nastąpiło przez odnośnik znajdujący się na stronie www.domena.pl informacja ta zostanie zapisana w logach serwisu oraz zostaną zapisane dane statystyczne typu: wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics.

3.8. Traf- Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. uprawniony jest do analizowania plików z logami Użytkowników,
w szczególności w celu określenia które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

3.9. Dane zbierane automatycznie, o których mowa w ust. 3.7. Regulaminu mogą zostać użyte do analizy zachowań Użytkowników w serwisie TRAF lub do personalizacji jego zawartości. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki cookies dostępnej tutaj

3.10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

3.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

3.12. Traf- Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych Użytkownik powinien przesłać stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres iod@totalizator.pl . Traf- Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.  może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Własność intelektualna

4.1. Zawartość serwisu TRAF chroniona jest prawem autorskim. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej TRAF (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody Traf- Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm bądź ich właścicieli.

4.3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy
o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

4.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 4.1. – 4.3. Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec podmiotów, które dopuszczą się zakazanych czynności.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Traf- Zakłady Wzajemne dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.

5.2. Traf- Zakłady Wzajemne nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w serwisie TRAF umieszczone są odnośniki. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innych stronach WWW we własnym zakresie.

5.3. W razie zastrzeżeń do działalności serwisu TRAF Użytkownik może zgłaszać uwagi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@trafonline.pl

5.4. Traf- Zakłady Wzajemne nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Traf- Zakłady Wzajemne.

5.5. Traf- Zakłady Wzajemne zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w serwisie TRAF.

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.trafonline.pl jest Traf – Zakłady Wzajemne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kijowska 1, 03 738 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000358998, NIP 113-280-51-90, REGON: 142435268.

Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów. Hazard związany jest z ryzykiem, a udział w nielegalnych grach hazardowych jest niezgodny z polskim prawem.